SOLDER İlkeleri

Aşağıdaki metinde yer alan ilkeler, Sosyalist Demokrasi Kolektifi’ne katılmak isteyen her bir üye ve gönüllünün benimsemesi gereken ilkelerdir. Bu ilkeler bir üst organ ya da merkez tarafından yürütülen kurallardan ziyade yaşamın ve siyasetin içerisinden doğan; geniş bir çerçevede uzlaşabileceğimiz temel çerçeveyi işaret eder. Bu nedenle İlkeler Metni’nin kendisi de farklı zaman ve koşullar gereğince tartışmaya ve geliştirilmeye/değiştirilmeye açıktır.

Sosyalist Demokrasi Kolektifi’ne katılmak isteyenlerin aşağıdaki ilkeleri kabul ederek bu çerçevede hareket etmeyi taahhüt ettikleri kabul edilir:

1. Sosyalist Demokrasi Kolektifi Derneği, anti-kapitalist ve anti-faşist ilkeler etrafında bütünleşmektedir. Dernek, her türden gerici, faşist, dinci, sağcı, anti-laik ve anti-demokratik eğilimlerin politik ve pratik açıdan karşısındadır.

2. Sosyalist Demokrasi Kolektifi, her türden etnik, mezhepsel, dinsel, bölgesel vb. ayrımcılığı reddetmektedir. Emek ve sınıf eksenli politik iddiaları önüne koyan Sosyalist Demokrasi Kolektifi, sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz bir dünya için mücadele edenlerin toplamından oluşmaktadır. Bulunduğumuz her alanda böyle bir dünyanın örgütleyenlerinden biri olma iddiasına sahip olmamız esastır.

3. Sosyalist Demokrasi Kolektifi, bütün üye ilişkilerinde ve organlarının işleyişinde örgütsel demokrasiyi hayati önemde kabul eder. Bu bağlamda;

a. Her türden üye toplantısı, organ toplantısı, dernek faaliyetlerinin içeriği – kişisel alana ilişkin hassas gündemler ve güvenlik sorunu doğurabilecek özellikte olaylar vb. hariç olmak üzere – üyelerin denetimine ve katılımına açıktır.

b. Üyeler, üye toplantılarının ve dernek organ toplantılarının gündemlerini öğrenmek; toplantılarda alınan kararların içeriğinden haberdar olmak hakkını haizdir. Bu bağlamda üye ve dernek organlarının toplantıları tutanak haline getirilerek üyeler ile paylaşılır.

c. Sosyalist Demokrasi Kolektifi’nin her bir üye ve gönüllüsü, kolektifin içerisinde sınırsız ifade hürriyeti hakkını haizdir. Hiç kimse eleştiri, görüş ve önerilerini belirtmesi sebebiyle olumsuz bir tutum ve davranışa maruz bırakılamaz. İfade hürriyetinin kullanımında karşılıklı saygı, yoldaşlık ve politik tartışma zemininde birbirini ikna edebilme çabası esas alınır. Genel ilkeler etrafında mutabık kalındığı oranda, içerik tartışmalarının fikri zenginlik yarattığı kabul edilerek hareket edilir.

4. Sosyalist Demokrasi Kolektifi, her türlü politik ve pratik çalışmasında hem de örgütsel ilişkileri noktasında doğrudan demokrasi ilkelerini esas almaktadır. Çalışma sahasında yer alıp çalışmanın öznesi ve muhatabı olan her bir üye ve gönüllünün eşit söz hakkının olduğu kabul edilmektedir. Bu çerçevede sorunlar, çözümler, öneriler ve çalışmalarda herkesin eşit söz hakkının olduğu kabul edilerek kararlar kolektif olarak alınacaktır.

5. Kolektifin işleyişinin merkezden tabana değil; tabandan merkeze ilerlemesi esastır. Bu bağlamda kolektifin çalışma prensiplerinin esasında yerel inisiyatiflere alan tanınması yer almaktadır. Kolektif alınan kararlar; kolektif sorumluluk ilkesini doğuracaktır. Dolayısıyla Kolektifin işleyişinde yerelden hareket etmek, ortak karar almak ve ortak kararın sonucu olarak kolektif sorumluluk almak esastır. Temel ilkeler ve çerçeveler üzerinde ortaklaşıldığı müddetçe yerel inisiyatiflere alan tanımak ve yerel inisiyatifleri güçlendirmek/örgütlemek esastır.

6. Yerel yapılanmaların inisiyatif alarak yapmak istediği her türlü pratik ve politik eylem, iş, faaliyet vb. bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde görüş/öneri/eleştiriye açık olması amacıyla, izin almak için değil tartışılabilmesi adına dernek organlarının bilgisine sunulur. Bu durum kesin olarak bir izin ilişkisini işaret etmemektedir. Bu ilke, kararların ortak akılla alınması amacını güçlendirmek niyetiyle getirilmiş bir ilke olup merkezi tahakküm ya da engelleme ilişkisi kurmak amacıyla kullanılması mümkün değildir.

7. Sosyalist Demokrasi Kolektifi Derneği içerisinde herhangi bir sıfat ya da organa mensup olmak yahut herhangi bir görevle sınırlı temsiliyet, bir üyenin diğer bir üyeden hiyerarşik bağlamda üstün olduğu anlamına gelmeyecektir. Üyelerin birbirleriyle eşitler arası ilişkiler kurması esas alınır ve üyeler arasında herhangi bir sıfatla tahakküm ilişkileri kurulması kabul edilmez. Her üye pratik ve politik faaliyetler açısından birbiriyle eşit haklara sahiptir.

8. Kolektif içerisinde tahakküm ilişkisi doğurabilecek eğilimler, kariyerizm, üstencilik, kaba ve yaralayıcı tutumlar, cinsiyetçi ve homofobik söylemler, kadın düşmanı, ırkçı, ayrımcı, hakaret ve tehdit içerikli söylemler kabul edilmemektedir. Kolektif içerisinde üye ve gönüllerinin birbirleriyle kurdukları ilişkilerde karşılıklı saygı ve yoldaşlık hukukunun oluşturulması esastır.

9. Kolektifin bütün çalışma alanlarının, güvenli alanlar olarak temin edilmesi ve bu şekilde kalması esastır. Her bir üye ve gönüllü, her bir birey için bütün çalışmaların herkes için güvenli alanlarda gerçekleşmesi için sorumluluk sahibidir. Üye, gönüllü ve toplumun güvenliğini tehlikeye düşürecek hareket ve eylemlerden kaçınmak her bir üye ve gönüllü için esastır. Kolektifin faaliyet alanlarında ve faaliyetleri esnasında uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı, her türden (psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik vb.) şiddet, hakaret, tehdit vb. güvenli alanları tehlikeye sokacak hareketlere izin verilmez. Bu ilkelere aykırılık halinde dernek tüzüğünün hükümleri uyarınca disiplin hukuku devreye girecektir. Bu ilke, üye ve gönüllülerin özel ve toplumsal yaşamına ilişkin bir müdahale doğuracak şekilde yorumlanamaz ve kullanılamaz. Bireysel hak ve özgürlüklerin kullanımının, kolektifin çalışması gerekçe gösterilerek engellenmesi söz konusu olamaz.

10. Dernek tüzüğünün öngördüğü kuralların koşulsuz biçimde uygulanması esastır. Özellikle disiplin hukukunun öngördüğü usullerde, her bireyin disiplin hukukundan doğan hakları temin edilecek; disiplin hukukunun öngördüğü bütün usuller tüzüğe uygun olarak amasız, fakatsız sürdürülecektir.

11. Sosyalist Demokrasi Kolektifi, tüzüğünü ve ilkeler metnini dayatmacı şekilde uyulması gereken kurallar manzumesi olarak değerlendirmekten ziyade öz – disiplin gereği özümsenerek fiilen üye ve gönüller tarafından gönüllü şekilde uygulanması gereken unsurlar olarak değerlendirmektedir. Bu ilke, kolektifin her bir mensubunun gönüllü birlikteliğinin de dışa vurumu anlamına gelmektedir.

12. Sosyalist Demokrasi Kolektifi’nin her bir üye ve gönüllüsü, eşit söz hakkına ve her türlü eşit hakka sahiptir. Bunun bir sonucu olarak her bir üye ve gönüllünün, teorik açıdan hem kendini geliştirmesi hem de teorik katkılarla kolektifin işleyişine katkı sunması beklenir. Bu bağlamda her bir üye ve gönüllü hem kolektife hem de tekil olarak diğer üye ve gönüllülere karşı sorumludur. İkili ve toplu tartışmalarla, ana ilkelerin çerçevesinin içeriğini zenginleştirmek, zengin bir fikri tartışma ortamı yaratmak için teorik üretim/tartışma esas alınacaktır. Hiçbir üye ya da gönüllünün, diğer bir üye ya da gönüllünün tartışmalara katılımını zedeleyecek davranışlarda bulunma hakkı yoktur.

13. Derneğin her bir organ ya da faaliyet alanın birbirinin faaliyetlerinden haberdar olması önem arz etmektedir. Bu bağlamda kolektifin her bir faaliyet alanının birbiriyle irtibat ve iletişim kurmasının teşvik edilmesi esastır. Farklı faaliyet alanlarının birbirleriyle kurduğu irtibat ve iletişim engellenemez, kısıtlanamaz.

14. Sosyalist Demokrasi Kolektifi’nde zorunlu hallerde konu ile sınırlı olan temsiliyet hiçbir ayrıcalık ya da üstünlük anlamına gelmez. Temsiliyet, temsil konusuyla sınırlı olup temsiliyetin işaret ettiği ilkeler dışına çıkılması halinde aktif bir “geri çağırma” ilkesinin işletilmesi esastır. Hiçbir temsiliyet, görev, organ sıfatı kalıcı bir sıfat anlamına gelmemektedir. Sınırlı temsil yetkisinin temel ilkelere aykırı olarak değerlendirilmesi ve kullanılması kabul edilemez.

15. Hiçbir kural, karar ya da yetki sorgulanamaz olarak addedilemez. Politik zeminde her türlü kural, kaide, yetki ya da karar; görüş, öneri ve eleştirilere açık kılınabilir. Mutlak doğru ve mutlak karar olarak dayatmada bulunulamaz. Her türlü karar, konu ya da yetki sorgulanabilir ve politik zeminde olmak kaydıyla tartışma konusu edilebilir. Bu durum, örgütsel demokrasi işleyişinin esas unsurumuz olması bakımından hayati önemdedir.

16. Kolektifin her bir üye ve gönüllüsü, toplumsal olarak bulunduğu her yaşam alanında temel ilkelere uygun bir şekilde hareket ederek kolektifi temsil etmelidir. Bu bakımdan bulunduğumuz her çalışma alanında temel ilkeleri anlatan, gösteren, özendiren ve örgütleyen tavırlar sergilememiz esastır.

17. Kolektifin gerek üye ya da organ toplantıları gerekse her türden üye ve gönüllü ilişkisinde, kişisel tartışmalar yahut konuları değil politik ve pratik konuları esas alması gereklidir. Özellikle her türlü toplantıda meselelerin şahsi bağlamda değil politik bağlamda değerlendirilmesinin esas alınması, her bir üye ve gönüllünün sorumluluğudur.