Toplum, Komik ve Gülmek İlişkisi Üzerine

Gülmenin fonksiyonu, sosyal-toplumsal gerçekten bağımsız olarak sadece bir komik-eğlence aracı ya da eylemi ile ilişkili olarak tanımlanamamaktadır Basitçe düşünüp ifade edilebilecek şekliyle gülmek, hayatımızın çeşitli an ve anılarına belirli biçimlerde eşlik edebilen; durumun gerektirdiği takdirde doğal ya da yapay bir biçimde gelişen eylem-davranış olarak ele alınır. Yüzeysel ve belki de…

Sivil Toplum Kuramı ve Liberal Sivil Toplumculuğun Eleştirisi (II)

Adeta acı ve ıstırap ideolojinin yerini; ahlaki duyarlılık ise siyasetin yerini alır hale gelmiş olup; yoksulluk, hastalık ya da savaşların nedenlerini ortadan kaldırabilecek kolektif eylemler bir kenara itilerek “masumların” savunusu olarak anti-politik eylem temel haline gelmiştir. Bugün için liberal sivil toplumculuk ve insan hakları anlayışına karşı, “yardımsever hiyerarşisi” inşa eden…

Sivil Toplum Kuramı ve Liberal Sivil Toplumculuğun Eleştirisi (I)

Politik olanın, salt politikadan ayrılmak suretiyle sivil toplumun sınırları içerisinden yorumlanması çabası, tek başına bir gerçekliğe denk düşmemektedir. Dolayısıyla demokratik değerler ile bağlantılı olarak devletin müdahale alanı olan mecralarda insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi mücadelelerde sivil toplum kuruluşları, tek başına garantör rolü üstlenemeyecektir Deniz Can Aydın’ın sivil toplum kavramının tarihsel…

Covid-19 Pandemisinde Yaşananlar Üzerinden Foucault’yu, “Yeni Normali” ve İktidar Kavramını Düşünmek

Her ne kadar iktidar alanında çalışılan eserler içerisinde tekrarla söylenmiş olsa da, Bertrand Russell’ın “enerji fizik açısından ne anlama geliyor ise, iktidar da sosyal bilimler için o anlama gelir” cümlesi, iktidar konusunun zorluk ve kapsamını açıklamak bakımından günceldir. İnsanlık, COVID-19 salgınının ulusal ve küresel çaptaki etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği bir…

Yanılgıda Reform

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin, içerdiği söylem ve öneriler incelendiğinde strateji belgesinden ziyade bir itirafnameyi ifade ettiği görülmektedir. Keza 2019 Türkiye’sine ilişkin ortaya koyulan yol haritası, tarih boyunca süregelmiş ve kazanılmış evrensel hukuk ilkelerinin memlekette mevcut bulunan yargı düzenine ‘’ kazandırılmasını’’ kendisine hedef olarak belirlemiş gözükmektedir Mayıs 2019 tarihinde kamuoyu ile…